Pobierz Regulamin sprzedaży biletów wstępu na Festiwal Whisky w formie dokumentu PDF.

Regulamin sprzedaży biletów wstępu na FESTIWAL WHISKY oraz uczestnictwa w FESTIWALU WHISKY

Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu!

Sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym jest zakazana!

1. DEFINICJE.

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

1) Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Kupującego na swoją rzecz lub osoby trzeciej zapewniającej prawo Gościa do udziału w FESTIWALU WHISKY realizowanej przez CBMAX. Ilekroć w Regulaminie mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie,

2) Opaska – taśma na nadgarstek, na okaziciela, udostępniana na podstawie Biletu, która wyłącznie uprawnia do uczestnictwa w FESTIWALU WHISKY, i która nie może być zdjęta przez cały czas trwania festiwalu pod rygorem odmowy wstępu na FESTIWAL WHISKY,

3) Dowód Zakupu – ważny Bilet lub opaska na nadgarstek potwierdzający zakup Biletu i prawo do uczestniczenia w FESTIWALU WHISKY,

4) Serwis – strona https://festiwalwhisky.pl/.

5) CBMAX – spółka pod firmą: CBMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Władysławowie (84-104 Jastrzębia Góra) przy ulicy Zygmunta III nr 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000502527, posiadającą numery: REGON: 222050990, NIP: 5871701725, prowadząca dystrybucję Biletów wstępu na FESTIWAL WHISKY za pośrednictwem Serwisu,

6) FESTIWAL WHISKY – wydarzenie kulturalno-rozrywkowe.

7) Kwota należności – jest to kwota, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu. Na kwotę składają się cena Biletu oraz koszt dostawy według opcji wybranej przez Kupującego,

8) Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać FESTIWAL WHISKY, tj. teren Coctail Bar Max oraz Dom Whisky w Jastrzębiej Górze przy ulicy Droga Rybacka 60, oraz przyległe działki.

9) Organizator – CBMAX Sp. Zoo Sp. Komandytowa,

10) Regulamin – niniejszy Regulamin,

11) Regulamin Imprezy – regulamin FESTIWALU WHISKY ustanowiony przez Organizatora.

12) Kupujący – każda osoba korzystająca z Serwisu i nabywająca Bilet, zarówno dla siebie, jak i dla osób trzecich,

13) Gość – osoba fizyczna pełnoletnia legitymująca się ważnym Biletem wymienianym na Opaskę.

2.ZASADY OGÓLNE.

1) Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące sprzedaży Biletów przez Serwis oraz podstawowych zasad uczestnictwa w FESTIWALU WHISKY.

2) Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3) Kupujący korzystający z Serwisu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Imprezy. Kupujący nie będący Gościem jest obowiązany zapoznać Gości z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Imprezy.

4) Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

4.1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Serwisu;
4.2. warunki i zasady dokonywania elektronicznego nabycia Biletów dostępnych w ramach Serwisu;
4.3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Serwisu;
4.4. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu.

5) Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

5.1. dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna);

5.2. włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.

W celu korzystania z Serwisu Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu.

Informacje handlowe zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie, umowa sprzedaży zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Biletów z Serwisu, a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.

3.ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU.

1)Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest rejestracja w jego ramach.

2) Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.

3) CBMAX realizując obowiązek nałożony przepisem art. 15 ust. 1 pkt 2) ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia na Bilet wstępu na FESTIWAL WHISKY.

4) Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

5) Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się w Serwisie i przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy.

6) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, CBMAX podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

7) Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

7.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
7.2. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
7.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
7.4. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących lub Gości oraz dla CBMAX;
7.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
7.6. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu i Regulaminu Imprezy, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

4.SPRZEDAŻ BILETÓW.

1) Sprzedaż Biletów prowadzi CBMAX.

2) W sprzedaży są 2 (dwa) rodzaje biletów:
2.1 bilet jednodniowy w cenie 190 zł (dodatkiem do biletu jednodniowego są bony degustacyjne o wartości 50 zł) do wykorzystania wyłącznie podczas trwania i na terenie VII edycji festiwalu whisky oraz w strefie After Party.
2.2 bilet dwudniowy w cenie 240 zł (dodatkiem do biletu dwudniowego są bony degustacyjne o wartości 70 zł) do wykorzystania wyłącznie podczas trwania i na terenie VII edycji festiwalu whisky oraz w strefie After Party.

3) Bilety aż do dnia festiwalu dostępne są wyłącznie w formie elektronicznej. Bilety sa imienne. Ilość dostępnych biletów jest ograniczona. Po osiągnięciu limitu sprzedaży, Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania sprzedaży. W przypadku gdy limit sprzedaży biletów nie zostanie osiągnięty istnieje możliwość nabycia biletów w kasach festiwalowych w następujących cenach: Bilet jednodniowy – 210 zł (+ bony degustacyjne o wartości 50 zł) / Bilet dwudniowy – 260 zł (+ bony degustacyjne o wartości 70 zł).

4) Bilet jest generowany automatycznie w formie elektronicznej i wysyłany na adres e-mail podany przez Kupującego.

5) Bony degustacyjne o wartości 5 zł, 10zł, 20zł, 50 zł są jedynym środkiem płatniczym obowiązującym na stoiskach festiwalowych i ważne są jedynie w trakcie trwania VI edycji FESTIWALU WHISKY na terenie festiwalu whisky oraz w strefie “After party”. Bony do zakupionych biletów elektronicznych wydawane będą w kasie festiwalu whisky w dniach 23 i 24 sierpnia 2019 r. Bony festiwalowe są bezzwrotne i nierefundowalne.

6) Po nabyciu biletu, w kasie festiwalowej wydany zostanie kieliszek degustacyjny, bony degustacyjne (w ilości zależnej od rodzaju zakupionego biletu) oraz pakiet voucherów uprawniających do darmowej degustacji edycji whisky na stoiskach Wystawców, które przeznaczone zostały do darmowego samplingu.

7) Do zakupu biletu niezbędne jest podanie co najmniej imienia, nazwiska oraz prawidłowego adresu email.

8) Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a CBMAX zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Biletów w Serwisie.

9) Opaski pozostają własnością CBMAX do czasu odnotowania przez CBMAX potwierdzenia dokonania zapłaty za Bilet i okazania Biletu przez Gościa w celu wymiany na Opaskę i Kieliszek Degustacyjny.

10) Opaska i Kieliszek Degustacyjny nie mogą być odstępowane osobom trzecim przez Gościa.

11) Przy zakupie Biletów przez Serwis, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.

12) Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 2 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

13) Płatności za bilety obsługiwane są przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskej nr 90, za pośrednictwem portalu internetowego www.platnosci.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w § 4 ust. 10. Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę PayU S.A., właściciela portalu payu.pl /www.payu.pl/kontakt/, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając email na adres: elektroniczna/pomoc@payu.pl/ lub dzwoniąc pod numer: 61 630 60 05.

14) CBMAX nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.

15) Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega odrębnej fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego. Dowodem zakupu jest Bilet w formie elektronicznej.

16) Ceny biletów zawierają podatek VAT.

17) Aby otrzymać fakturę VAT należy wysłać numer zamówienia oraz dane do faktury na adres mailowy: kontakt@festiwalwhisky.pl

18) Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez CBMAX.

19) Kupujący drukuje Bilet / Bilety po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez CBMAX.

20) System sprzedaży przez Serwis umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 15 pojedynczych Biletów na FESTIWAL WHISKY.

21) Jeden Kupujący może nabyć nie więcej niż 15 pojedynczych Biletów na FESTIWAL WHISKY.

22) Sprzedaż biletów w Serwisie kończy się 21 sierpnia (środa) , o godzinie 24:00.

23) CBMAX zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez Serwis w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

24) CBMAX nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

5.UCZESTNICTWO I DEGUSTACJA.

1) W FESTIWALU WHISKY uczestniczyć mogą jedynie osoby pełnoletnie i trzeźwe.

2) Posiadacz Biletu, który nie potwierdzi dokumentem urzędowym (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) ukończenia 18 roku życia nie otrzyma Opaski i Kieliszka Degustacyjnego oraz nie zostanie dopuszczony do uczestnictwa w FESTIWALU WHISKY. W takim wypadku CBMAX nie zwraca ceny za Bilet, ani nie odpowiada w żaden inny sposób wobec Kupującego lub osoby starającej się o status Gościa.

3) Opaska i Kieliszek Degustacyjny uprawniają do degustacji whisky udostępnianej przez wystawców na zasadach ogólnych dla wszystkich Gości.

4) Wystawca może zastrzec, że dany gatunek lub rocznik whisky zostanie wydany za odrębne bony degustacyjne.

6.UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Biletu, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres korespondencyjny CBMAX podany w niniejszym Regulaminie.

2) Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Biletu drogą elektroniczną. Aby odstąpić od umowy należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia znajduje poniżej niniejszego Regulaminu. Nie później jednak niż 5 dni przed datą wydarzenia.

3) Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

3.1. towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę CBMAX, przygotowanych na specjalne zamówienie Kupującego i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
3.2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
3.3. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
3.4. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3.5. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3.6. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
3.7. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3.8. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
3.9. w którym przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
3.10. w którym konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
3.11. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3.12. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
3.13. zawartej w drodze aukcji publicznej;
3.14. świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
3.15. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres CBMAX.

5) Zwracany przez Kupującego Bilet powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6) CBMAX anuluje zwrócony Bilet. Od umowy może odstąpić tylko Kupujący. Gość, który nie jest Kupującym nie może od umowy może odstąpić.

7) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8) Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, przy czym CBMAX zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania.

9) Zwrot płatności otrzymanych od Kupującego dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

10) Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez CBMAX, CBMAX nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

7.REKLAMACJE DOTYCZĄCE BILETÓW.
1) CBMAX jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży Biletu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2) Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@festiwalwhisky.pl. CBMAX zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
3) Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi bądź niezgodności towaru z umową) , na adres CBMAX.
4) Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.
5) Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, o ile taka została udzielona.
6) Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
7) Kupujący ma możliwość skorzystania ze wskazanych niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
7.1. Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;
7.2. Organizacje konsumenckie – Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;
7.3. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu
7.4. Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

8.REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1) CBMAX podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

2) Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić CBMAX o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

3) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: CBMAX, bądź w drodze elektronicznej na adres kontakt@festiwalwhisky.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

4) W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
5) CBMAX zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany.

9.PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE.

1) Ze względu na specyfikę FESTIWALU WHISKY i konieczność zbadania wieku Gości, zamówienia za pośrednictwem Serwisu, Kupujący udostępnia dane osobowe poprzez wypełnienie formularza.

2) Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, promocyjnych, marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub profilowania. W takim wypadku dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane przez CBMAX także do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez CBMAX, co także obejmuje zgoda wyrażona przez Kupującego.

3) Kupujący, poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu zamówienia, wyraża zgodę na: (1) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Kupującego i Gościa oraz świadczeniem usług przez CBMAX, (2) przekazywanie Kupującemu informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez CBMAX.

4) Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), CBMAX informuje, że:

5) Administratorem przekazanych danych osobowych jest CBMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą we Władysławowie (84-104 Jastrzębia Góra) przy ulicy Zygmunta III nr 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000502527, REGON: 222050990, NIP: 5871701725.

6) Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, wedle art. 6 ust. 1 pkt b RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), a także na podstawie udzielonej zgody, wedle art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja zawartej umowy i zgoda.

7) Klient może wyrazić także osobną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, ofertowych, wysyłania newslettera, wiadomości telekomunikacyjnych lub profilowania. Taka zgoda nie jest konieczna do zrealizowania umowy.

8) Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom spółki lub za zgodą Klienta także innym upoważnionym osobom.

9) Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim celem ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania i rozliczenia zawartej umowy, na co nie jest wymaga odrębna zgoda.

10) Podanie danych osobowych jest konieczne ze względu na możliwość zrealizowania zawartej umowy. Bez podana tych danych umowa nie będzie mogła być zrealizowana.

11) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, w przypadku jej udzielenia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody, a także wszelkie inne dyspozycje odnośnie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: kontakt@festiwalwhisky.pl.

12) W przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy, wedle art. 6 ust. 1 pkt b RODO, na co obowiązujące przepisy nie wymagają Pani/Pana zgody, okres przetwarzania danych osobowych wynosić będzie sześć lat, co wynika m.in. z konieczności przechowywania dokumentacji księgowej dla celów odpowiednich rozliczeń z organami państwowymi.

13) Pomimo cofnięcia zgody Administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń lub innych okoliczności wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych. To samo dotyczy przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

14) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

15) Na nieprawidłowe przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

16) Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), każdy z Uczestników Festiwalu Whisky wyraża zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas realizacji filmu promocyjnego Festiwalu Whisky Jastrzębia Góra, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji i informacji o wydarzeniu. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z wizerunkiem Uczestnika w materiałach promocyjnych Festiwalu Whisky Jastrzębia Góra i upoważnia realizatora projektu CBMAX Sp. z o.o. Sp. K. oraz Wystawców Festiwalowych do ich publikacji na stronach internetowych, jak i również poprzez ogólnodostępne środki masowego przekazu w celu promocji i informacji o wydarzeniu.

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1) Wyłącznie uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do wszelkich graficznych elementów i treści Serwisu jest CBMAX. Kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań poszczególnych elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez uprzedniej pisemnej zgody CBMAX jest zabronione. Szczególnej ochronie podlegają znaki towarowe.

2) Spory powstałe pomiędzy CBMAX, a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, podlegają rozpoznaniu przez sądy z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3) Regulamin podlega polskiemu prawu materialnemu i procesowemu.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
miejscowość, data
imię i nazwisko konsumenta
adres zamieszkania konsumenta
CBMAX Spółka z o.o. Sp. komandytowa Władysławowo, 84-104 Jastrzębia Góra, ulica Zygmunta III nr 11
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja, niżej podpisany ………………………………………. niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży Biletu numer ………………………………………………… uprawniającego do uczestnictwa w Festiwalu Whisky w dniach 23-24 sierpnia 2019 roku.
Proszę o zwrot pełnej kwoty zapłaconej za Bilet.

podpis konsumenta