1. Festiwal Whisky odbywa się w dniach 27 i 28 sierpnia 2021 roku w Jastrzębiej Górze na otwartej przestrzeni pod adresem: Jastrzębia Góra, ul. Droga Rybacka 60 i na sąsiednich działkach.
 2. Uczestnicy Festiwalu Whisky mają prawo wstępu na teren imprezy w dniu 27.08.2021r. w godzinach od 10:00 do 22:00, natomiast w dniu 28.08.2021r. w godzinach od 11:00 do 22:00. 
 3. Zarówno 27, jak i 28 sierpnia, o godzinie 21:45 zakończony zostanie serwis na stoiskach festiwalowych.
 4. Uczestnicy mogą przebywać na terenie Festiwalu od rozpoczęcia do zakończenia imprezy, a następnie zobowiązani są bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce Festiwalu.
 5. Coctail Bar Max oraz Dom Whisky w czasie festiwalu dostępny jest wyłącznie dla gości festiwalowych.
 6. W dniu 28.08.2021r. po zakończeniu Festiwalu przewidziane jest After Party. Wszelkie zasady, ograniczenia i obowiązki dotyczące Festiwalu odnoszą się również do After Party.
 7. Na terenie Festiwalu przebywać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat, posiadające ważny bilet, opaskę indentyfikacyjną lub inne wydane przez Organizatora dokumenty uprawniające do wstępu.
 8. Zasady wykorzystania zakupionego biletu: 
  • zakupiony bilet wstępu należy wymienić na opaskę identyfikacyjną oraz kieliszek degustacyjny i zabezpieczyć w taki sposób aby nie uległa uszkodzeniu lub zagubieniu,
  • w przypadku zgubienia, bądź uszkodzenia kieliszka degustacyjnego, uczestnik zobowiązany jest do nabycia nowego kieliszka w cenie 15 zł w sklepie festiwalowym,
  • whisky festiwalowe nalewane są na stoiskach festiwalowych wyłącznie do kieliszków festiwalowych,
  • bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi,
  • organizator nie wydaje duplikatów zniszczonych lub zagubionych biletów, ani opasek identyfikacyjnych,
  • uszkodzony bilet lub opaska identyfikacyjna nie podlegają refundacji, ani zamianie na duplikat,
  • wydawane bilety i opaski identyfikacyjne są jednoosobowe, nie uprawniają do wprowadzenia innych osób.
 1. Nie będą wpuszczane na Festiwal lub zostaną z niego usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na Festiwalu, legitymowania lub nie posiadające dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości oraz wieku. Uczestnik upoważnia Organizatora do przeprowadzenia wszystkich tego typu czynności weryfikacyjnych.
 2. Na teren Festiwalu mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych. 
 3. Na teren Festiwalu nie będą wpuszczone osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub mogą narażać na niebezpieczeństwo inne osoby.
 4. Na teren Festiwalu nie będą wpuszczone osoby uniemożliwiające identyfikację.
 5. Osoby obecne na Festiwalu mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać obowiązujących przepisów, regulaminów i zaleceń.
 6. Na teren Festiwalu obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych np.: petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp.., materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np.: kijów baseballowych, metalowych rurek, noży itp.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na Festiwal, w celu zachowania odpowiedniego porządku i bezpieczeństwa, osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone, bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.
 8. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Festiwalu jest zabronione.
 9. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczenia urządzeń i mienia znajdującego się na terenie Festiwalu oraz wzniecania ognia.
 10. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych, dyskryminujących lub poniżających inne osoby, w szczególności z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie religijne, orientację seksualną, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
 11. Osoby znajdujące się na Festiwalu, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminów będą usunięte z imprezy, bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.
 12. Osoby, o których mowa w ust. 19, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
 13. Uczestnicy Festiwalu mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.
 14. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 15. Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do zapoznania się z wszelkimi regulaminami, zaleceniami i przepisami, a także Graficznym Planem Terenu.
 16. Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do informowania Organizatora lub ochrony o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, a także o wszelkich przejawach zakłócenia porządku lub bezpieczeństwa.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie Festiwalu.
 18. Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora.
 19. Organizator mając na uwadze względy bezpieczeństwa uczestników Festiwalu podyktowane zmianami organizacyjnymi oraz zmianami infrastruktury terenu zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia Festiwalu lub jego odwołania.
 20. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie przed Festiwalem, jak i w czasie jego trwania nie posiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie oraz zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowniczych i policji będą odholowane na koszt właściciela pojazdu.
 21. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wstęp na Festiwal Whisky i jakiekolwiek imprezy towarzyszące (np. Afterparty) organizowany w okresie od dnia 27 i 28 sierpnia 2021 roku możliwy jest wyłącznie dla osób w pełni zaszczepionych przeciwko SARS-CoV-2/COVID-19 i legitymujących się weryfikowalnym „Unijnym Certyfikatem Covid” wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Wedle obecnie obowiązujących zaleceń za osoby w pełni zaszczepienie uznaje się te, u których od zakończenia procesu szczepienia upłynęło 14 dni. 
 22. Uczestnik nabywając Bilet oświadcza, że w momencie wstępu na Festiwal Whisky będzie osobą w pełni zaszczepioną wedle obowiązujących w tym czasie zaleceń.
 23. Osoby, które nie będą w pełni zaszczepione nie będą mogły wziąć udziału w Festiwalu Whisky, ani w imprezach towarzyszący  (np. After Party).
 24. Osoby wykazujące symptomy chorobowe zobowiązane są niezwłocznie zwrócić się do Organizatora lub Punktu Medycznego znajdującego się na terenie Festiwalu Whisky.
 25. Przed decyzją o przybyciu na miejsce i wzięciu udziału w Festiwalu Whisky lub imprezie towarzyszącej (np. After Party) każdy zobowiązany jest we własnym zakresie zweryfikować czy legitymuje się „Unijnym Certyfikatem Covid”, potwierdzającym pełne zaszczepienie przeciwko COVID-19.
 26. Na prośbę Organizatora Kupujący może wyrazić dobrowolną zgodę na weryfikację swojego „Unijnego Certyfikatu Covid”. W takiej sytuacji Uczestnik Festiwalu wyraża dobrowolną zgodę na dostęp do tych danych medycznych na swój temat. Dobrowolna zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Dane wynikające z omawianej dobrowolnej weryfikacji nie będą w żaden sposób przetwarzane, zapisywane, ani modyfikowane. W pozostałym zakresie w odniesieniu do danych osobowych zastosowanie mają zapisy Rozdziału 13 Prywatność i Dane osobowe Regulaminu Sprzedaży Biletów na Festiwal Whisky. Prośba Organizatora we wskazanym przedmiocie i dobrowolna zgoda Uczestnika wynikają z troski o dobro wspólne, życie i zdrowie innych osób, co podyktowane jest obowiązującymi przepisami i zaleceniami w zakresie zapobiegania zarażeniom SARS-CoV-2/COVID-19.
 27. Osobom, które nie będą w pełni zaszczepione w momencie wstępu na Festiwal Whisky i z tego powodu nie zostaną wpuszczone, nie będą zwracane uiszczone opłaty za udział w Festiwalu. 
 28. Każdy uczestnik Festiwalu Whisky zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów, a w szczególności tych ustanowionych w związku z koniecznością zwalczania i zapobiegania zarażeniom COVID-19, w tym określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku (Dz. U. z 2021 roku, poz. 861 ze zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce i potwierdza, że będzie bezwzględnie spełniać warunki wskazane treścią powyższych dokumentów, jak i innych przepisów prawa, wytycznych Organizatora, a także aktualnie obowiązujących i wprowadzonych w okresie trwania Festiwalu przepisów, zarządzeń, wytycznych, poleceń i zaleceń.
 29. Każdy Uczestnik przed wejściem na teren Festiwalu lub imprezy towarzyszącej (np. After Party), przy każdym stanowisku wystawcy, punkcie gastronomicznym, a także w toalecie ma obowiązek zdezynfekować ręce. Przy wejściu do wszelkich pomieszczeń każdy Uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa maseczką ochronną. Na terenie całego Festiwalu i imprez towarzyszących (np. After Party) Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania dystansu do innych osób, co najmniej 1,5 metra. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się w odpowiednią ilość maseczek ochronnych.
 30. Uczestnik wyraża zgodę na podanie i przekazanie do właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego lub innego właściwego organu na zasadach obowiązującej podstawy prawnej swoich danych osobowych w sytuacji skierowania do Organizatora żądania w tym zakresie.
 31. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas i w związku z organizacją Festiwalu. Uczestnik zrzeka się wobec Organizatora wszelkich roszczeń w tym zakresie i uczestniczy w Festiwalu wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 32. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ograniczenia i obostrzenia związane ze stanem epidemii mogą w każdym czasie ulec zmianie, za co Organizator nie odpowiada i ma wpływu. Uczestnik nie będzie kierował wobec Organizatora żadnych roszczeń z tym związanych.
Select the required consents to purchase a ticket.