1. Festiwal Whisky odbywa się w dniach 30 i 31 sierpnia 2024 roku w Jastrzębiej Górze na otwartej przestrzeni pod adresem: Jastrzębia Góra, ul. Droga Rybacka 60 i na sąsiednich działkach.
 2. Uczestnicy Festiwalu Whisky mają prawo wstępu na teren imprezy w dniu 30.08.2024r. w godzinach od 10:00 do 22:00, natomiast w dniu 31.08.2024r. w godzinach od 11:00 do 22:00.
 3. Zarówno 25, jak i 26 sierpnia, o godzinie 21:45 zakończony zostanie serwis na stoiskach festiwalowych.
 4. Uczestnicy mogą przebywać na terenie Festiwalu od rozpoczęcia do zakończenia imprezy, a następnie zobowiązani są bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce Festiwalu.
 5. Coctail Bar Max oraz Dom Whisky w czasie festiwalu dostępny jest wyłącznie dla gości festiwalowych.
 6. W dniu 30.08.2024r. po zakończeniu Festiwalu przewidziane jest After Party. Wszelkie zasady, ograniczenia i obowiązki dotyczące Festiwalu odnoszą się również do After Party.
 7. Na terenie Festiwalu przebywać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat, posiadające ważny bilet, opaskę identyfikacyjną lub inne wydane przez Organizatora dokumenty uprawniające do wstępu.
 8. Zasady wykorzystania zakupionego biletu:
  • zakupiony bilet wstępu należy wymienić na opaskę identyfikacyjną oraz kieliszek degustacyjny i zabezpieczyć w taki sposób aby nie uległy uszkodzeniu lub zagubieniu,
  • w przypadku zgubienia, bądź uszkodzenia kieliszka degustacyjnego, uczestnik zobowiązany jest do nabycia nowego kieliszka w cenie 15 zł w sklepie festiwalowym,
  • whisky festiwalowe nalewane są na stoiskach festiwalowych wyłącznie do kieliszków festiwalowych,
  • bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi,
  • organizator nie wydaje duplikatów zniszczonych lub zagubionych biletów, ani opasek identyfikacyjnych,
  • uszkodzony bilet lub opaska identyfikacyjna nie podlegają refundacji, ani zamianie na duplikat,
  • wydawane bilety i opaski identyfikacyjne są jednoosobowe, nie uprawniają do wprowadzenia innych osób.
 9. Wymieniając bilet na opaskę identyfikacyjną Uczestnik jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 10. Nie będą wpuszczane na Festiwal lub zostaną z niego usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na Festiwalu, legitymowania lub nie posiadające dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości oraz wieku. Uczestnik upoważnia Organizatora do przeprowadzenia wszystkich tego typu czynności weryfikacyjnych.
 11. Na terenie Festiwalu nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych. Takie osoby nie zostaną wpuszczone na teren Festiwalu lub zostaną z niego usunięte.
 12. Na terenie Festiwalu nie mogą przebywać osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub mogą narażać na niebezpieczeństwo inne osoby. Takie osoby nie zostaną wpuszczone na teren Festiwalu lub zostaną z niego usunięte.
 13. Osoby obecne na Festiwalu mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać obowiązujących przepisów, regulaminów i zaleceń.
 14. Na teren Festiwalu obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych np.: petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp., materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np.: kijów baseballowych, pałek, metalowych rurek, noży itp.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i bagażu osób wchodzących i przebywających na Festiwalu, w celu zachowania odpowiedniego porządku i bezpieczeństwa, osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone lub zostaną wyproszone, bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.
 16. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Festiwalu jest zabronione.
 17. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczenia urządzeń i mienia znajdującego się na terenie Festiwalu oraz wzniecania ognia.
 18. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych, dyskryminujących lub poniżających inne osoby, w szczególności z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie religijne, orientację seksualną, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
 19. Osoby znajdujące się na Festiwalu, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminów będą usunięte z imprezy, bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.
 20. Osoby, o których mowa w ust. 18, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
 21. Uczestnicy Festiwalu mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.
 22. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 23. Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do zapoznania się z wszelkimi regulaminami, zaleceniami i przepisami, a także mapą festiwalową znajdującą się w pakiecie startowym.
 24. Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do informowania Organizatora lub ochrony o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, a także o wszelkich przejawach zakłócenia porządku lub bezpieczeństwa.
 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie Festiwalu.
 26. Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora.
 27. Organizator mając na uwadze względy bezpieczeństwa uczestników Festiwalu podyktowane zmianami organizacyjnymi oraz zmianami infrastruktury terenu zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia Festiwalu lub jego odwołania.
 28. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie przed Festiwalem, jak i w czasie jego trwania nie posiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie oraz zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowniczych i policji będą odholowane na koszt właściciela pojazdu.
 29. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wstęp na Festiwal Whisky i jakiekolwiek imprezy towarzyszące (np. Afterparty) organizowany w okresie od dnia 30 i 31.08.2024 roku możliwy jest wyłącznie dla osób legitymujących się ważnym biletem na Festiwal wymienionym na opaskę identyfikacyjną wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i wiek, zgodnie z zapisami ust. 7 i 8 niniejszego Regulaminu.
 30. Osoby wykazujące symptomy chorobowe, jakiekolwiek problemy zdrowotne zobowiązane są niezwłocznie zwrócić się do Organizatora lub Punktu Medycznego znajdującego się na terenie Festiwalu Whisky.
 31. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub jakiekolwiek inne choroby i zakażenia podczas i w związku z organizacją Festiwalu. Uczestnik zrzeka się wobec Organizatora wszelkich roszczeń w tym zakresie i uczestniczy w Festiwalu wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 32. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ograniczenia i obostrzenia związane z trwającym stanem epidemii mogą w każdym czasie ulec zmianie, za co Organizator nie odpowiada i ma wpływu. Uczestnik nie będzie kierował wobec Organizatora żadnych roszczeń z tym związanych.
 33. Definicje pojęć zawarte w Regulaminie sprzedaży biletów na Festiwal Whisky w Jastrzębiej Górze pozostają aktualne w niniejszym Regulaminie.
 34. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie w każdym czasie w wyniku zarządzeń odpowiednich władz publicznych lub samorządowych, wprowadzenia odpowiednich przepisów prawnych, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Zaznacz wymagane zgody, aby zakupić bilet.