REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

NA TARGI BRANŻY ALKOHOLOWEJ – FESTIWAL WHISKY 2024R. W JASTRZĘBIEJ GÓRZE

Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu!

Sprzedaż i podawanie alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym jest zakazana!

1. DEFINICJE.

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści

Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

1) Bilet – imienne potwierdzenie zawarcia umowy umożliwiającej Kupującemu udział w targach branży alkoholowej – festiwal whisky 2024r. realizowanym przez CBMAX Spirits Sp. z o.o.

2) Opaska – taśma na nadgarstek, na okaziciela, wydawana Kupującemu na podstawie Biletu​, wyłącznie uprawniająca do uczestnictwa w targach branży alkoholowej – festiwal whisky 2024r.​, Opaska nie może być zdjęta przez cały czas trwania festiwalu pod rygorem odmowy wstępu na targi branży alkoholowej – festiwal whisky 2024r.​.

3) Dowód Zakupu – ważny Bilet potwierdzający zakup i prawo do uczestniczenia w targach branży alkoholowej – festiwal whisky 2024r.​, po wydaniu Opaski.

4) Serwis​– strona http://festiwalwhisky.pl/​.

5) CBMAX – spółka pod firmą: CBMAX Spirits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ​z siedzibą we Władysławowie (84-104 Jastrzębia Góra) przy ulicy Zygmunta III nr 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000502527​, posiadająca numery: REGON: 222050990​, NIP: 5871701725​, prowadząca dystrybucję Biletów wstępu na targi branży alkoholowej – festiwal whisky 2024r. za pośrednictwem Serwisu.

6) Targi branży alkoholowej – festiwal whisky 2024r. zwane dalej FESTIWAL WHISKY

7) Kwota należności – jest to kwota, którą Użytkownik powinien zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu​. Na tę kwotę składają się cena Biletu oraz koszt dostawy według opcji wybranej przez Kupującego.

8) Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać Festiwal Whisky​, tj. teren Coctail Bar Max oraz Dom Whisky w Jastrzębiej Górze przy ulicy Droga Rybacka 60, oraz przyległe działki.

9) Organizator​– CBMAX Spirits Sp. z o.o.

10) Regulamin​– niniejszy Regulamin​.

11) Regulamin Uczestnictwa w Festiwalu ​– odrębny regulamin FESTIWALU WHISKY​ ustanowiony przez Organizatora, którego akceptacja wymaga jest przez Kupującego.

12) Kupujący – osoba dobrowolnie korzystająca z Serwisu i nabywająca imienny Bilet​, jeden Kupujący może nabyć nie więcej niż 10 biletów uprawniających do udziału w FESTIWALU,

13) Gość​ – Kupujący będący osoba fizyczna, pełnoletnią, legitymujący się ważnym Biletem​ wymienianym na Opaskę​. W niniejszym Regulaminie pojęcia Gość i Kupujący mogą być stosowane zamiennie.

2. ZASADY OGÓLNE.

2.1. Niniejszy Regulamin​ zawiera postanowienia dotyczące sprzedaży Biletów​ przez Serwis oraz podstawowych zasad uczestnictwa w FESTIWALU WHISKY​.

2.2. Niniejszy Regulamin​ jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Kupujący​ korzystający z Serwisu ​akceptuje warunki niniejszego Regulaminu ​oraz Regulaminu Uczestnictwa w Festiwalu Whisky​. Jeden Kupujący może nabyć nie więcej niż 10 biletów uprawniających do udziału w FESTIWALU.

2.4. Niniejszy Regulamin​ określa w szczególności:

2.4.1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Serwisu​;

2.4.2. warunki i zasady dokonywania elektronicznego nabycia Biletów​ dostępnych w ramach Serwisu;

2.4.3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Serwisu​;

2.4.4. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu​.

2.5. Korzystanie z Serwisu j​est możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

2.5.1. dowolna, aktualna przeglądarka internetowa (Edge, Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub inna);

2.5.2. włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.

2.5.3. W celu korzystania z Serwisu​ Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.5.4. Informacje handlowe zamieszczone w Serwisie​ nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie, umowa sprzedaży zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Biletów ​z Serwisu​, a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU.

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie​.

3.3. CBMAX​ realizując obowiązek nałożony przepisem art. 15 ust. 1 pkt 2) ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia na Bilet​ wstępu na FESTIWAL WHISKY​. Dane te, a zwłaszcza pełnoletność Kupującego, mogą być weryfikowane przez Organizatora między innymi w momencie wymiany Biletu na Opaskę, jak również w trakcie Festiwalu.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. Podanie niepełnych lub wadliwych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi rejestrację w Serwisie ​i przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku podania niepełnych lub wadliwych danych.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, CBMAX​ podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

3.7.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

3.7.2. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez

użycie bezpiecznego i legalnego oprogramowania i urządzeń,

3.7.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),

3.7.4. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla CBMAX​;

3.7.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

3.7.6. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu i Regulaminu uczestnictwa w Festiwalu Whisky​, a także z ogólnymi zasadami bezpiecznego korzystania z sieci Internet.

4. SPRZEDAŻ BILETÓW.

4.1. Sprzedaż Biletów​ prowadzi CBMAX​.

4.2. W sprzedaży są 2 (dwa) rodzaje biletów:​

– bilet jednodniowy na piątek, 30.08.2024r. w cenie 350 zł (dodatkiem do biletu jednodniowego są bony degustacyjne o wartości 90 zł ) do wykorzystania wyłącznie podczas trwania i na terenie bieżącej edycji Festiwalu Whisky oraz w strefie After Party;

– bilet dwudniowy w cenie 595 zł (dodatkiem do biletu dwudniowego są bony degustacyjne o wartości 140 zł) do wykorzystania wyłącznie podczas trwania i na terenie bieżącej edycji Festiwalu Whisky oraz w strefie After Party;

niewykorzystane bony degustacyjne nie ulegają zwrotowi ani refundacji.

4.3. Bilety do dnia festiwalu dostępne są wyłącznie w formie elektronicznej. Ilość dostępnych biletów jest ograniczona. Po osiągnięciu limitu sprzedaży, Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia sprzedaży. W przypadku gdy limit sprzedaży biletów nie zostanie osiągnięty powstanie możliwość nabycia biletów w kasach festiwalowych według cen tam podanych, które mogą różnić się od cen dostępnych w Serwisie.

4.4. Bilet jest generowany automatycznie w formie elektronicznej i wysyłany na adres e-mail podany przez Kupującego. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku podania błędnego adresu e-mail lub innych potrzebnych danych.

4.5. Bony degustacyjne o wartości 5 zł, 10 zł, 20 zł są jedynym środkiem płatniczym obowiązującym na stoiskach festiwalowych i ważne są jedynie w trakcie trwania bieżącej edycji Festiwalu Whisky na terenie festiwalu whisky oraz w strefie „After Party”. Bony do zakupionych biletów elektronicznych wydawane będą w kasie festiwalu whisky w dniach organizacji Festiwalu. Bony festiwalowe są bezzwrotne i nierefundowane.

4.6. Po wymianie Biletu na Opaskę, wydany zostanie kieliszek degustacyjny, bony degustacyjne (w ilości zależnej od rodzaju zakupionego biletu) oraz pakiet voucherów uprawniających do degustacji edycji whisky na stoiskach Wystawców, które przeznaczone zostały do degustacji.

4.7. Do zakupu biletu niezbędne jest podanie co najmniej imienia, nazwiska oraz adresu email, zaakceptowanie uwidocznionych w Serwisie oświadczeń, a także Regulaminu Sprzedaży Biletów i Regulaminu uczestnictwa w Festiwalu Whisky.

4.8. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a CBMAX zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Biletów w Serwisie​.

4.9. Opaski pozostają własnością CBMAX do czasu odnotowania przez CBMAX potwierdzenia dokonania zapłaty za Bilet i okazania Biletu przez Kupującego w celu wymiany na Opaskę i Kieliszek Degustacyjny.

4.10. Opaska i Kieliszek Degustacyjny nie mogą być odstępowane osobom trzecim przez Kupującego, są bezzwrotne i nierefundowane.

4.11. Przy zakupie Biletów przez Serwis, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.

4.12. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 2 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

4.13. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskej nr 90, za pośrednictwem portalu internetowego www.platnosci.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w § 4 ust. 12. Regulaminu​ powoduje konieczność zgłoszenia roszczenia przez Kupującego bezpośrednio do operatora płatności​. W ramach zgłoszenia roszczenia należy uzgodnić z operatorem płatności – Firma PayU S.A., właściciela portalu payu.pl /www.payu.pl/kontakt/, odpowiedni sposób postępowania. Podstawowe dane kontaktowe z operatorem płatności: e-mail: elektroniczna/pomoc@payu.pl/ lub tel: 61 630 60 05.

4.14. CBMAX​ nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.

4.15. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega odrębnej fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego. Dowodem zakupu jest Bilet w formie elektronicznej.

4.16. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy wypełnić dane do faktury w formularzu na stronie www.festiwalwhisky.pl podczas dokonywania zakupu.

4.17. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez CBMAX.

4.18. Kupujący drukuje Bilet po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez CBMAX.

4.19. System sprzedaży przez Serwis umożliwia zakup maksymalnie 10 BILETÓW na FESTIWAL WHISKY przez jednego Kupującego.

4.20. CBMAX zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez Serwis w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

4.21. CBMAX nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

5. UCZESTNICTWO W FESTIWALU.

5.1. W FESTIWALU WHISKY ​uczestniczyć mogą jedynie osoby pełnoletnie i trzeźwe. Organizator ma prawo nie wpuścić na teren Festiwalu osoby nietrzeźwe, a także zażądać opuszczenia Festiwalu przez takie osoby.

5.2. Posiadacz Biletu, który nie potwierdzi dokumentem urzędowym (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) ukończenia 18 roku życia nie otrzyma Opaski i Kieliszka Degustacyjnego ​oraz nie zostanie dopuszczony do uczestnictwa w FESTIWALU WHISKY​. W takim wypadku CBMAX​ nie zwraca ceny za Bilet,​ ani nie odpowiada w żaden inny sposób wobec Kupującego​ lub osoby próbującej wejść na teren Festiwalu.

5.3. Opaska i Kieliszek Degustacyjny​ uprawniają do degustacji whisky udostępnianej przez wystawców na zasadach ogólnych dla wszystkich Gości​.

5.4. Wystawca może zastrzec, że dany gatunek lub rocznik whisky zostanie wydany za odrębne bony degustacyjne.

5.5. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Festiwalu Whisky zostały określone w Regulaminie uczestnictwa w Festiwalu Whisky. Kupujący zobowiązany jest zaakceptować Regulamin uczestnictwa w Festiwalu Whisky, a także poinformować o jego treści wszystkie osoby którym udostępni Bilet.

6. ZWROTY

6.1. Zgodnie z polityką naszego sklepu, zwroty biletów nie będą przyjmowane.

6.2. Prosimy o staranne i uważne dokonywanie zakupów, upewniając się przed finalizacją transakcji, że wybrany produkt spełnia wszystkie Państwa oczekiwania.

6.3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktów, zespół obsługi klienta jest dostępny do Państwa dyspozycji przed dokonaniem zakupu.

7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE BILETÓW.

7.1. CBMAX ​jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego​ będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży Biletu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu​, należy kierować na adres kontakt@festiwalwhisky.pl. CBMAX zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego​, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.3. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi bądź niezgodności towaru z umową), na adres CBMAX.

7.4. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego​.

7.5. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, o ile taka została udzielona, do czego wymagane jest odrębne oświadczenie CBMAX.

7.6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

7.7. Kupujący ​ma możliwość zwrócenia się do niżej wymienionych podmiotów w celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, reklamacji i dochodzenia roszczeń.

7.7.1. Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;

7.7.2. Organizacje konsumenckie – Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;

7.7.3. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

7.7.4. Mediacja przy WIIH ​– niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

8. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

8.1. CBMAX​ podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu​, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących​.

8.2. Klient​ zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić CBMAX ​o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu​.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Kupujący ​może zgłaszać pisemnie na adres: CBMAX​, bądź w drodze elektronicznej na adres kontakt@festiwalwhisky.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie​.

8.4. W reklamacji Kupujący​ powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu​.

8.5. CBMAX ​zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego​, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący​zostanie poinformowany.

9. PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE.

9.1. Ze względu na specyfikę FESTIWALU WHISKY ​i konieczność zbadania wieku Gości​, przy zamówieniu za pośrednictwem Serwisu​, Kupujący​ udostępnia dane osobowe poprzez wypełnienie formularza. Kupujący wyraża również zgodę na weryfikację swojej tożsamości i wieku w momencie wymiany Biletu na Opaskę przy wejściu na Festiwal.

9.2. Kupujący​ może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, promocyjnych, marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub profilowania. W takim wypadku dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane przez CBMAX ​także do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez CBMAX, ​co także obejmuje zgoda wyrażona przez Kupującego​.

9.3. Kupujący, poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu zamówienia lub w Serwisie, wyraża zgodę na:

(1) przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z obsługą Kupującego oraz świadczeniem usług, zawarciem i wykonaniem umowy – zgoda konieczna do zawarcia i wykonania umowy,

(2) przekazywanie Kupującemu informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez CBMAX​ – zgoda dobrowolna, która w każdej chwili może zostać cofnięta.

9.4. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), CBMAX​ informuje, że:

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest CBMAX​ Spirits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Władysławowie (84-104 Jastrzębia Góra) przy ulicy Zygmunta III nr 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000502527, REGON: 222050990, NIP: 5871701725.

2. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, wedle art. 6 ust. 1 pkt b RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119) – zgoda konieczna – 9.3. (1) Regulaminu, a także na podstawie udzielonej zgody, wedle art. 6 ust. 1 pkt a RODO – zgoda dobrowolna – 9.3. (2) Regulaminu (Podstawą prawną przetwarzania danych jest odpowiednio realizacja zawartej umowy i zgoda.

3. Klient może wyrazić osobną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, ofertowych, wysyłania newslettera, wiadomości telekomunikacyjnych lub profilowania. Taka zgoda nie jest konieczna do zrealizowania umowy i może być w każdej chwili cofnięta – 9.3. (2) Regulaminu.

4. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom spółki lub za zgodą Klienta także innym upoważnionym osobom.

5. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim celem ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, w tym miedzy innymi rozliczenia zawartej umowy, na co nie jest wymaga odrębna zgoda.

6. Podanie danych osobowych jest konieczne ze względu na możliwość zrealizowania zawartej umowy. Bez podana tych danych umowa nie będzie mogła być zrealizowana – 9.3. (1) Regulaminu.

7. Dobrowolnie podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, w przypadku jej udzielenia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO – 9.3 (2) Regulaminu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody, a także wszelkie inne dyspozycje odnośnie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: kontakt@festiwalwhisky.pl.

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy, wedle art. 6 ust. 1 pkt b RODO – 9.3. (1) Regulaminu, na co obowiązujące przepisy nie wymagają zgody, okres przetwarzania danych osobowych wynosić będzie sześć lat, co wynika m.in. z konieczności przechowywania dokumentacji księgowej dla celów odpowiednich rozliczeń z organami państwowymi.

9. Pomimo cofnięcia zgody Administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń lub innych okoliczności wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych. To samo dotyczy przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Na nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych przysługuje skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.5. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), każdy z Uczestników Festiwalu Whisky wyraża zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas realizacji filmu promocyjnego Festiwalu Whisky Jastrzębia Góra, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w celu promocji i informacji o wydarzeniu. Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażoną przez Uczestnika zgodą na wykorzystanie zdjęć i nagrań z wizerunkiem Uczestnika w materiałach promocyjnych Festiwalu Whisky Jastrzębia Góra i upoważnieniem dla realizatora projektu CBMAX Spirits Sp. z o.o. oraz Wystawców Festiwalowych do ich publikacji na stronach internetowych, jak i również poprzez ogólnodostępne środki masowego przekazu w celu promocji i informacji o wydarzeniu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

10.1. Wyłącznie uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do wszelkich graficznych elementów i treści Serwisu ​jest CBMAX​. Kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań poszczególnych elementów Serwisu​, a także jego wyglądu jako całości, bez uprzedniej pisemnej zgody CBMAX​ jest zabronione. Szczególnej ochronie podlegają znaki towarowe.

10.2. Spory powstałe pomiędzy CBMAX​, a Kupującym​, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, podlegają rozpoznaniu przez sądy z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3. Regulamin​ podlega polskiemu prawu materialnemu i procesowemu.

10.4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin uczestnictwa w Festiwalu Whisky Jastrzębia Góra, który wiąże każdego Kupującego i Uczestnika Festiwalu Whisky.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

miejscowość, data

imię i nazwisko konsumenta

adres zamieszkania konsumenta

CBMAX Spirits Spółka z o.o. ​Władysławowo,

84-104 Jastrzębia Góra, ulica Zygmunta III nr 11

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………. niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży

Biletu numer ………………………………………………… uprawniającego do uczestnictwa w Festiwalu

Whisky.

Proszę o zwrot pełnej kwoty zapłaconej za Bilet.

podpis konsument

Zaznacz wymagane zgody, aby zakupić bilet.